Obchodné podmienky

Internetový obchod topimunita.sk
prevádzkuje : Ing. Katarína Krajňáková
Jilemnického 423/24, 059 52 Veľká Lomnica
IČO : 44 285 329

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Ing. Katarína Krajňáková Jilemnického 423/24, 059 52 Veľká Lomnica IČO : 44 285 329 (ďalej len “prevádzkovateľ”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu Top-imunita.sk (ďalej len “obchod”).

 1. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 3. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.
 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 1 000,- Eur, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov ( napr. Slovenská pošta),  alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
 5. Ak nebude tovar k dispozícii skladom, potom zákazník obdrží telefonicky alebo e-mailom oznámenie o predĺžení doby vybavenia objednávky.
 6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.
 7. Cena dopravy uvedená pri vypĺňaní objednávky je len orientačná a môže sa meniť v súvislosti s platným cenníkom Slovenskej pošty, vzdialenosti, hmotnosti, krajiny.
 1. Kúpna cena, platby
 1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa, od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 1. Všetky ceny v internetovom obchode Top-imunita.sk sú uvedené v eurách vo výške vrátane DPH. Cena neobsahuje náklady na dopravu tovaru koncovému zákazníkovi. Tieto náklady hradí kupujúci.
 2. Cena uvedená pri každom tovare je platná v okamihu jeho objednania. Obchod Top-imunita.sk si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru, pridať do ponuky nový tovar, vyhlasovať a rušiť propagačné akcie alebo vykonávať ich zmeny. Zmeny ceny sa netýkajú prijatých objednávok.
 3. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku, ak bude v dôsledku chyby informačného systému uvedená nesprávna cena tovaru.
 4. Na príkaze na úhradu (alebo poštovej poukážke) uveďte meno a priezvisko kupujúceho.
 1. Vrátenie alebo výmena tovaru
 1. Tovar môžete vrátiť do 14 pracovných dní bez udania dôvodu.
 2. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale.
 3. Právo odstúpiť od zmluvy (tj odmietnuť tovar zakúpený v obchode Top-imunita.sk  a vrátiť ho bez udania dôvodu) musí kupujúci uplatniť tak, že pošle písomné oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu info@topimunita.sk  vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Vzor vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy:

Dole podpísaný ……………………..(meno a priezvisko) Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy …………………. (predmet kúpy/ks)      uzavretej dňa …………

 1. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 14 dní vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
 1. Záruka, reklamácie, doklady
 1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 12 mesiacov odo dňa predaja
 2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 3. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na “Dodacom liste” je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.
 1. Obchod Top-imunita.sk vynaložil všetko úsilie, aby v internetovom obchode boli uvedené správne a aktuálne popisy Obchod Top-imunita.sk však nezodpovedá za uvedenie chybných parametrov alebo vlastností alebo ich neočakávanú zmenu zo strany výrobcu.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
Scroll to Top

Prihlásenie